previous pauseresume next

سومین روز و پایان یک دوره دیگر از مجموعه برنامه های آموزشی

سومین روز و پایان یک دوره دیگر از مجموعه برنامه های آموزشی این مدیریت درقالب کلاس های قوانین و مقرارات و الزامات مالی با حضور مسئول حسابداری ومسئول رسیدگی واحدهای دانشگاه وشبکه های تابعه برگزارگردید . در ابتدا آقای رضایت مدیر امور مالی دانشگاه ضمن خوش آمد گوئی خدمت حاضرین خلاصه ای از عملکرد سود و زیان بعضی از واحد ها را عنوان نمودند سپس موارد آئین نامه و بخشنامه های مربوطه توسط سرکار خانم جعفریان  مسئول اداره رسیدگی دانشگاه بصورت کارگاهی ارائه گردید. لازم بذکر است برگزاری کلاس ها و همایش های مدیریت مالی توسط سرکار خانم دکتر علوی هماهنگی گردیده، همچنین فعالیت وهمکاری معاون اداره رسیدگی سرکارخانم شفائی زاده و پرسنل این اداره دراین خصوص قابل ذکر میباشد.